ประกาศ เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคมฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม