ทำเนียบผู้บริหาร

 1. นายชัยวัฒน์ ตระกูลสุทร 5 พฤศภาคม 2518 – 17 พฤศจิกายน 2531
 2. นายจีรศักดิ์ ไพศาล 18 พฤศจิกายน 2531 – 2 พฤศจิกายน 2532
 3. นายพิพัฒน์ พุ่มกุมาร 3 พฤศจิกายน 2532 – 3 พฤศจิกายน 2535
 4. นายบุรี แก้วเล็ก 9 พฤศจิกายน 2535 – 9 พฤศจิกายน 2537
 5. นายปลิว เนตรแก้ว 12 พฤศจิกายน 2537 – 14 ธันวาคม 2542
 6. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ สรณารักษ์ 14 ธันวาคม 2542 – 25 มกราคม 2544
 7. นางสุรีย์พร สุนทรศารทูล 25 มกราคม 2544 – 15 ตุลาคม 2547
 8. นายสัมฤทธิ์ ไทยโพธิ์ศรี 7 ธันวาคม 2547 – 14 ธันวาคม 2550
 9. นายสุธน บุญชัย 18 ธันวาคม 2550 – 21 มิถุนายน 2553
 10. ดร.จตุรงค์ อินทรรุ่ง 23 มิถุนายน 2553 – 26 ตุลาคม 2555
 11. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล แตงอ่อน 30 ตุลาคม 2555 – 7 พฤศจิกายน 2557
 12. นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ 11 พฤศจิกายน 2557 – 23 พฤศภาคม 2561
 13. ดร.สมศักดิ์ เหมือนดาว 25 พฤศภาคม 2561 – ปัจจุบัน